FR ¦ NL ¦ DE ¦ UK 
Actualiteit & realisaties Wie zijn wij? Produkten en diensten Fotogalerij Tweedehands materiaal Verhuur Download center Contact en toegang
Zoeken    

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - Prijs
1.1. Behoudens andersluidende bepalingen gelden onze prijzen voor een levering in onze vestigingen in Lontzen. Als wij instaan voor het transport of voor de organisatie ervan, zullen we de transportkosten aan de koper doorrekenen.
1.2. Behoudens andersluidende bepalingen hebben onze prijzen enkel betrekking op de levering van het materiaal beschreven in de contractuele documenten, met uitsluiting van alle andere werkzaamheden en prestaties, en meer bepaald de plaatsing en de montage. Als deze door de koper besteld worden, zullen ze hem bovenop de voorziene prijs gefactureerd worden.

Artikel 2 - Betaling
2.1. Onze facturen zijn betaalbaar in onze maatschappelijke zetel, uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum.
2.2. Bij de niet-betaling van een factuur op de vervaldatum, zal de betaling van alle facturen door de koper onmiddellijk opeisbaar worden.
2.3. Elke factuur die onbetaald gebleven is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 1 % per maand met zich meebrengen die bovendien vermeerderd zal worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het nog resterende onbetaalde bedrag bij wijze van schadevergoeding.

Artikel 3 - Leveringsmodaliteiten
3.1. Behoudens andersluidende bepalingen gebeuren onze leveringen in onze vestigingen.
3.2. De koper moet het verkochte materiaal in onze vestigingen komen afhalen uiterlijk 10 kalenderdagen na de verzending van een bericht waarin meegedeeld wordt dat het materiaal te zijner beschikking is.

Artikel 4 - Leveringstermijnen
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijk gegeven garantie zijn de vermelde leveringstermijnen niet bindend. Wij kunnen slechts verantwoordelijk worden gesteld als de vertraging belangrijk is en te wijten aan een zware fout van ons.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud
Het geleverde materiaal blijft ons eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, zelfs in geval van omvorming of verwerking in andere goederen.

Artikel 6 - Officiële goedkeuring
Het materiaal wordt geacht aanvaard te zijn door de koper uiterlijk vijf kalenderdagen na de levering, behalve bij een specifieke en gedetailleerde klacht die hij ons vóór het verstrijken van deze termijn d.m.v. een aangetekend schrijven zou betekenen. De goedkeuring heeft betrekking op alle zichtbare gebreken, dit wil zeggen alle gebreken die de koper kon ontdekken op het ogenblik van de levering of bij een aandachtige en ernstige controle binnen de daaropvolgende 5 kalenderdagen.

Artikel 7 - Garantie
7.1. Wij garanderen het materiaal dat wij verkopen tegen verborgen gebreken gedurende een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de levering, volgens de onderstaande voorwaarden.
7.2. De garantie kan enkel aangewend worden als aan de volgende voorwaarden samen is voldaan:

  • Het gebrek maakt het geleverde materiaal in aanzienlijke mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor het normaal bestemd is of voor het speciale gebruik dat uitdrukkelijk vermeld is in de bijzondere verkoopvoorwaarden.
  • Het materiaal werd op een juiste manier gemonteerd en geplaatst.
  • Het materiaal wordt gebruikt in normale omstandigheden. De garantie is met name niet toepasbaar ingeval het materiaal gebruikt wordt in abnormale of speciale omstandigheden die niet uitdrukkelijk vermeld geweest zouden zijn in de bijzondere verkoopvoorwaarden, bij slecht onderhoud, wijziging, demontage of reparatie van het materiaal door een niet-professioneel gekwalificeerde persoon.

7.3. Om de garantie te kunnen inroepen, moet de koper ons elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken bekendmaken via een aangetekend schrijven binnen een termijn van maximum 8 dagen nadat hij de fouten heeft vastgesteld of normaal had moeten vaststellen.
7.4. Onze garantie beperkt zich tot het gratis repareren (onderdelen en arbeidskosten) of vervangen van het gebrekkige materiaal, met uitsluiting van de ontbinding van de verkoop of van eender welke schadevergoeding, ongeacht de oorzaak ervan.

Artikel 8 - Aansprakelijkheidsbeperking
Vanaf de levering nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid meer op ons dan die welke voorzien is in de Artikels 6 en 7. Bijgevolg dienen wij geen schadevergoeding te betalen voor een ongeval van personen en/of schade aan goederen die verschillen van het verkochte materiaal, winstderving of elke andere schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het verkochte materiaal.

Artikel 9 - Ontbinding van de verkoop
Wij hebben het recht om van rechtswege de verkoop te ontbinden door betekening aan de koper d.m.v. een aangetekend schrijven, ingeval de koper ernstig in gebreke blijft in de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen, in het bijzonder als hij binnen de gestelde termijn nalaat de goederen af te nemen, als hij de betalingstermijn van één van onze openstaande facturen met meer dan 30 dagen overschrijdt of als blijkt dat hij aan één van zijn hoofdverplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal voldoen, zelfs als deze op dat moment nog niet opeisbaar zijn.

Artikel 10 - Bevoegdheid
Alle geschillen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op onze contractuele relaties vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Verviers (België).

 
© 2020 Schreiber S.A. (BE 0434.543.370)
Portal & E-Shop engine developed by ICI Solutions
Réalisé en collaboration avec
l'Agence wallonne à l'Exportation (AWEX)
Volg ons op